Image

ผู้เขียน : MooWe

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร houzzMatehouzzMate ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าที่สนใจ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ซึ่งก็มีช่างจำนวนมากสนใจและเข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกช่างของ houzzMate ที่ได้ตระหนักถึงการสร้างมาตรฐาน และต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ที่ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนจะต้องได้รับ ไลเซนส์ ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ทำการแจ้งรายนามของผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มาให้ทาง houzzMate ได้ทราบ และดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ช่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบผล

รายชื่อของช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ

1. นายธงชัย ไกยพันธุ์
2. นายวิรัญ วงษ์จันทร์
3. นายรณยุทธ์ โพธิศรี
4. นางสาววจี โพธิ์ศรี
5. นายชลทรัพย์ สีหาบุตร
6. นายเอกชัย ชัยวงค์ษา
7. นายเทิดธรรม ทองภูเลย
8. นายพงศกร ขิมทิมาลย์
9. นายเกษมพันธ์ ตันโยง
10. นายประหยัด ประกายเพชร์
11. นายอนุวัต กาดีวงค์
12. นายณัฐพร ใจเงิน
13. นายปรีชา อินต๊ะหล้า
14. ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ วรรณวารี
15. นายวีระ เสวีวัลลภ
16. นายประภาส แก้วทะวัน


คณะอาจารย์ผู้ทดสอบ

1. อาจารย์วรนาถ บรรจง รหัสผู้ทดสอบ มฝร 1-4-15-001-0004-54
2. อาจารย์ชัยกฤต เรือนวงศ์ รหัสผู้ทดสอบ มฝร 1-4-15-0063-51
3. อาจารย์อภิชาติ อุตเจริญ รหัสผู้ทดสอบ มฝร 1-4-15-001-0924-59


สำหรับสมาชิกช่างของ houzzMate จะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อเพื่อแจ้งผลการทดสอบ คะแนนที่ได้ และแจ้งเรื่องการดำเนินการด้านเอกสาร รวมถึงหมายเลขวุฒิบัตรที่ท่านได้รับ เพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามลำดับการได้มาซึ่งไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


จึงขอแจ้งประกาศมาเพื่อให้ช่างที่เข้าร่วมโครงการทราบ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่างของ houzzMate ในครั้งนี้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด