ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานฝายห้วยหินลาดพร้อมระบบ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สะพาน อ.โกสุมพิสัย - แยก รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่โครงการ(EGP) : 61037169969 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.รชยาเรียลเอสเตท หมู่บ้านรชยา 2 บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ภายในห้องชุดพักอาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว) ชช.4 งบทำการปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 4 ชซ.3 งบประมาณปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราวคลังสินค้าและอาคารปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 9 จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง ภายในตำบลเขาใหญ่ หมู่ที่ 2 – 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาบำรุงรักษาตามวาระและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ คลัง ปตท. ส่วนกลาง ในรูปแบบ CONTIGENCY CONTRACT อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยน้ำเขียว บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานขนาดย่อยส่วนวิศวกรรม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ต. หมูม่น อ.เมือง จ. อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนโป่งอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
การ Verify profile หรือ การยืนยันข้อมูลตัวตน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ houzzMate ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวช่างเอง ซึ่งสิ่งนี้เป็นการอ้างอิงข้อมูลจริงที่สามารถตรวจสอบได้ของช่าง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลูกค้าผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ต้องการ หาช่าง ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เลือกใช้บริการของช่างรายนั้นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ เราจะมาดูวิธีการ Verify profile ข้อมูลส่วนบุคคลของช่าง ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความสมบูรณ์ของโ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ทกฟอ.เสลภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจำปี2561(เมษายน-ธันวาคม2561)โซนที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จ. ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร (9 – 10) ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ ซช.2 งบทำการปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย เทศบาลนครรังสิต มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณสะพานหมู่บ้านชมฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง เทศบาลนครรังสิต เลขที่ 50/2560 อ่านต่อ
ปัญหาความรู้สึกว่า รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ รู้สึกว่าอีกฝ่ายผิดสัญญางานก่อสร้าง แต่... ถ้าฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลจะคุ้มไหม... คำถามคาใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในงานก่อสร้าง ซึ่งหลายครั้งตามมาด้วยข้อพิพาทและต้องการจะนำเรื่องไปฟ้องร้องกันในชั้นโรงชั้นศาล แต่ก็แน่นอนว่ามีหลายท่านที่มีความลังเล ว่าการทำเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่คุ้มมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเกิดคดีความกัน... คลิปนี้ อาจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่าน.. อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบจัดสร้างและบริหารจัดการชุดนิทรรศการสำเร็จรูป Knock Down ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา ส่งมอบงานที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง กำหนดเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ ได้แก่  1.  เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์  2.  เครื่องสูบน้ำแบบแช่  3.  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฯธรรมปุเนติ 161 ม.8 บ้านนาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 7 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำมาบยางพร, สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มอก.396-2549 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงห้วยคำบอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบหมายเลข PSP 1524 รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง ลาน คสล. หนา 0.15 ม. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาต่อเติมบันไดหนีไฟอาคารสำนักงานที่ การไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ท่านสมาชิกทุกท่าน คงจะได้เห็นแล้วว่า houzzMate มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การใช้งานของสมาชิกทุกท่านสะดวกและได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากฟีเจอร์ใหม่ๆ ของเรา ทั้งในฝ่ายที่เป็นสมาชิก ช่างหางาน และในฝ่ายสมาชิกที่ต้องการจะ หาช่าง และตอนนี้ เราก็ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ นั่นก็คือ Editor choice ซึ่งสมาชิกบางท่านอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเจ้าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้มันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และต้องทำแบบไหน ถึงจะได้เป็นสมาชิกร้านบริการที อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องการที่จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟส.อ.ปาย และ กฟย.อ.ปางมะผ้า ในพื้นที่ กฟจ.แม่ฮ่องสอน 2 รายการ จำนวน มากกว่า 1,500 ต้น อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสี่แยกบ้านโพธิ์ - สี่แยกคอมเพล็กซ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้พื้นที่อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ เทศบาลบางกระทึก ซอยคลองวัฒนา-สาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ Landmark Cowboy City ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างแก้ไขการทรุดของดินและท่อส่งก๊าซฯ Outlet NRMR ขนาด 24 นิ้ว RC4470 ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 จังหวัดปทุมธานี กำหนดส่งมอบใน 180 วัน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเขต ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ โดยโครงการชลประทานศรีษะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและระบบสาธารณูปโภค ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประมาตรดินขุด 24,840 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว (ข้างวัดสุปัฎวนาราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ ใช้งานย้ายแนวและสับเปลี่ยนทดแทนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว / 2 ชั้น / โรงกรองน้ำโพธิ์มูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  สำนักงานประปาขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้จังหวัดขอนแก่น(เมืองเก่ากรีนวิลล์) ระยะที่ 1 ของการเคหะแห่งชาติ ถนนการเคหะเอื้ออาทรเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
เป็นอีกเรื่องที่เป็นปัญหาระหว่างช่าง หรือ ผู้รับเหมากับผู้อยู่อาศัย ที่เกิดมีกรณีพิพาทกันขึ้นได้ และเป็นความกังวลที่ทำให้เจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างไม่น้อยมีความทุกข์อกทุกข์ใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี วันนี้เรามีคลิปแนะนำ ซึ่งเป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะเป็นอีกช่องทางตัวช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก้อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ชช.3 งบประมาณปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 1 และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนรามอินทรา (กม.4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ จึงขอเชิญห้างฯ / ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดย โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง) ในเขตอำเภอเมือง , อำเภอไชโย , อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านหาดแตง (ช่วง 1-3) ม. 1 ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.อรัญประเทศ (แบบรายปี)ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาสำรวจ หาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำคลองหางกาช่วง กม. 0+000-2+775 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กำหนดส่งมอบใน 120 วัน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดเสริมแรงหล่อสำเร็จ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับงานก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร. บางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์-แป้นรองมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้ามิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟอ.แกลง ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา กม.ที่ 37 + 400.000 (ตอน 6-4) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว บ้านพักพนักงาน  4 ครอบครัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเนินตูม หมู่ที่ 6 ตำบลสระทะเล ดำเนินงานจำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ “ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม”ฟรี การ ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 18 ชั่วโมง วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ ทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 วันที่ 21 และ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  (การทดสอบมีค่าใช้จ่าย 100 บาท/ท่าน เท่านั้น) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Battery Charger และ UPS ทดแทนของเดิม จำนวน 10 เครื่อง โดย ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการก่อสร้างฝายเมืองงามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+200 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ระโนด ROA1R-01 -บ.หัวป่า ช่วงที่ 2 (บ.ใหม่ – บ.หัวป่า) อ.ระโนด จ.สงขลา ตามงาน คชฟ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างติดโคมไฟ LED ที่ BV2.3,2.4,2.5,2.6,WN1 และ WN2 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ ปตท. มีหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างปรับปรุงขยายและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ห้องรับรอง เพื่อใช้นำร่องห้องรับรองในรูปแบบ Free Working Space เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ศูนย์ฯ FIT Auto  สาขา  The Crystal PTT  ชัยพฤกษ์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลม และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ งานประตูระบายน้ำลำแชะ บ้านโนนกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดินเก็บกักน้ำและอาคารป้องกันการกัดเซาะผิวดิน สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ที่อาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบกคอนกรีตพร้อมวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง Tap - Line (สถานีไฟฟ้าพนมทวน - สถานีไฟฟ้าท่ามะกา) - สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยขมิ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 2,120 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบ ที่ Block Valve 4.1 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 จังหวัดระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อเสาไฟแสงสว่างเป็นชนิดพับได้ที่ BV2.2  กำหนดส่งมอบใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าทำงาน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คอร. ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวกรวด ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ซื้อเสา คอร. ขนาด 12 เมตร โครงการ คฟม. จำนวน 257 ต้น ให้ กฟจ. น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย,สับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืน หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.มห. และ กฟย.ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
จะเป็นอย่างไร ถ้าการหาช่างกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีสิ่งของใช้งานทั้งเล็กและใหญ่ที่พร้อมพังลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อพังแล้วก็ต้องมีการซ่อมแซม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาช่างที่ไหนมาซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เมื่อหาช่างมาแล้ว ก็กลัวเสียเงินเยอะจนเกินไป กลัวถูกหลอก กลัวได้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ กลัวได้ช่างที่ไม่มีความสามารถ กลัวว่าถ้าซ่อมมาแล้วใช้งานได้อีกไม่กี่วันก็จะพังลงอีก อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านกกตาด ตำบลห้วยขมิ้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างซ่อมและทาสีท่อก๊าซฯ ขนาด 6 นิ้ว บน Pipe Rack ริมถนน 18 ในการดูแลของ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 จังหวัดระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง งานกำแพงกันดินของระยะที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน และงานย้ายแนวท่อระบายน้ำ โครงการ PTT Innovation Park  อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา อ่านต่อ
ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เงินทองหายากแบบนี้ หลายคนก็เลือกที่จะซ่อมแซมสิ่งของเอง หรือประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆขึ้นมาใช้เอง เพื่อประหยัดเงินให้ได้มากที่สุด ซึ่งการทำงานช่างเหล่านี้ ก็คงนี้ไม่พ้นงานประเภทเจาะ ไม่ว่าจะเป็นการเจาะโลหะ เจาะไม้ หรือเจาะผนัง แต่หลายคนก็ยังเป็นมือใหม่ ไม่แน่ใจว่างานเจาะแต่ละชนิดนั้น ควรใช้อุปกรณ์ช่างอะไรบ้าง สิ่งที่ทุกคนนึกได้ง่ายมากๆ ก็คงหนีไม่พ้น“สว่าน” ที่เป็นเครื่องมือเจาะแสนจะง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่สว่านนั้นมีหลายชนิด มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาไม้ทุบเปลือก และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ โครงการประตูระบายน้ำบ้านกองดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง,ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,เพิ่มขนาด,สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับซีที.วีที ประจำปี 2561 (เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561) ตามอนุมัติ น.1ชม.2(บห)307/2561 ลว.19 ม.ค. 2561 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างเหมา งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
houzzMate มีการพัฒนาระบบอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนองตอบพันธกิจ “เพื่อให้การอยู่อาศัยง่ายขึ้น” ตอนนี้ เรามี ฟีเจอร์ (Feature) ใหม่ ที่เรียกว่า “Mini Profile” ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของสมาชิกผู้อยู่อาศัยที่ต้องการ หาช่าง และ ช่าง ที่ต้องการ หางาน ให้ พบกันและ สามารถเลือกกันได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการคัดกรองด้วยการโทรศัพท์พูดคุยสอบถาม เพราะ Mini Profile เป็นฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นในการนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ดูได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน 20,000 เครื่อง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ. พุทธมณฑลสาย 8 ซอยหลัง ชวนชม อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองและดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 , 4  ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 580 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 580 เมตร (ตามแบบ อบต. หนองจรเข้ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง , ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.เติมสุขพร็อพเพอร์ตี้ (โครงการหมู่บ้านเติมสุข) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรางคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH4OH) สำหรับหน่วยกำจัดก๊าซไนโตรเจน (SCR Unit) ที่ ESP GSP#5 และ GSP#6 สัญญาระยะยาว (สิ้นสุด 28 ก.พ. 2562) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายในพื้นที่ของสถาบันนวัตกรรม ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดดินบ่อก่อสร้างกิจกรรมฝานคอนกรีตและขุดลอกคลองพร้อมคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย – ขวา โครงการฝายบ้านซับไทร 3 จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรภาค 2 (แห่งใหม่) ส่วนที่ 1 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย-อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย-บ.ใหม่มงคล กปภ.สาขาเชียงราย อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท โชคชัยแลนด์เอสเตท จำกัด โครงการ HABITA MEAJO (ส่วนภายนอก) ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะที่ 4 ส่วน 1 เขตลาดกระบัง กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ระยะ 1 และระยะ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 3 (บางบ่อ กม.29) และโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 4 (บางบ่อ กม.3) ชช. งบ พ.ร.บ. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์  (Forklift) จำนวน 13 คัน ภายในโรงบรรจุหล่อลื่นพระโขนง ตามเงื่อนไขของ ปตท. อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดหา จัดจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ OCS#4 ประจำปี 2561 (กำหนด 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2561) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 โครงการก่อสร้างฝายทุ่งใต้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบดอัดแน่นงานดาดคอนกรีตคลองโคกเศรษฐี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบดอัดแน่นงานดาดคอนกรีตคลองโคกเศรษฐี ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างเหมางาน ตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแผนการจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ(จซ) 02-2561 พัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง การจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับบ้านพักข้าราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงการวางท่อขยายเขต บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง (เก่า) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างติดตั้งระบบ Inline Blending ของงวงจ่ายน้ำมัน Gasohol ที่คลังน้ำมันพระโขนง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างถอดประกอบ INSULATION RE-INSULATION และซ่อมสี TA6 GSP#2 และ TA5 GSP#3 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2,3 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบประปาโครงการฯ ตามหมายเลขแบบเลขที่ 160055 จำนวน 15 รายการ ของงานปรับปรุงระบบประปาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าอุดรธานี 4 จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ มีความประสงค์ที่จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจาปี 2561 (งานงดจ่ายไฟ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานติดตั้งวางท่อประปาให้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนกีฬา พร้อมมาตรวัดน้ำขนาด 20 มม.จำนวน 11 เครื่อง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงาน 4 ชั้น กปภ.ข.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างฝายคลองดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 2.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบหมายเลข 50867 พร้อมเครื่องยกรวมเพลา ขนาด 6.5 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบหมายเลข 36864 พร้อมติดตั้ง งานอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จ้านวน 3 รายการของงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คลอง 22 ซ้าย) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส 3 เฟส (งดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ซอยชุมชนศรีนพคุณ หมู่ 9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มที่พื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองผีหลอก กม. 2 + 185 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องการจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมางานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโพธิ์คู่ ถึงวัด หนองเสือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.สาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน บริเวณโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร (บ้านบึง 2 ) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนออเงิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง สุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง งานเปลี่ยนเครื่องยนต์ Gas Turbine SGC GSP2 , Refrig GSP2 , SGC B GSP6 ปี 2017 – 2018 ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างตรวจสอบเตาตามกฎหมายประจำปี 2561 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจและร่วมใช้บริการเป็นสมาชิกของ houzzMate อย่างดีเสมอมา ทำให้เรามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด และเพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ เรา houzzMate ได้ พยายามที่จะพัฒนารูปแบบการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกๆ ท่าน และเพื่อเป็นของขวัญของกำนัลในปี 2018 ที่จะมาถึง เราได้พัฒนาระบบในการบริการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 10 อย่าง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้งาน ลองมาชมกันว่า เรามีอะไรใหม่ๆ มานำเสนอบ้าง !!! อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างป้องกันตลิ่งห้วยหลวงบ้านป่อง ตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะงานดิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย วัสดุผสมคอนกรีต วัสดุป้องกันการกัดเซาะ และวัสดุกรองน้ำ จำนวน 6 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการฝายแม่ยางเหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานดิน ทรบ. คลองตาโฮ่ พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ตัด-ต่อมิเตอร์) ของ กฟอ.สามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างฐานรากสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงบริษัทกาฬสินไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด ทางหลวงหมายเลข 2291 (กม.1+956) จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจำปี ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 33/2561 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.สาขาแหลมฉบัง มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบายพาส-บริษัท ถนัดศรี-สถานีจ่ายน้ำหนองกลางดง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและงานระบบสุขาภิบาล 1 และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจังเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ภายในห้องชุดพักอาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว) ชซ.4 งบทำการปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมส่วนประกอบอื่นบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจบคีรีขันธ์ ซื้อ หลังคาเมทัลชีท และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างเหมาทำความสะอาดโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ปี 2561วัตถุประสงค์ ดูแลทำความสะอาดในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางรินส่งน้ำ สาย 1L-PL2 สาย 2L-PL2 , สาย 3L – PL2 โครงการระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา – ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบโดยรอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างงานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ภิรมย์วิลล่า-บ้านเหล่า หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สาขาหนองแค สาขามวกเหล็ก สาขาบ้านหมี่ สาขานครนายก และสาขาบ้านนา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. บริเวณสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์-สี่แยกบ้านโพธิ์(ฝั่งขวา)จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (กปภ.สาขาท่าตะโก) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโกสัมพี หมู่ 19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขาตาก (น.วังเจ้า) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานตัดจำหน่ายถังก๊าซหุงต้มเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงคานสะพานและตอม่อ Jetty Bridge ณ คลังน้ำมันศรีราชา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 72001 สายหน้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ-ใสปุต-หลังค่าย ตชด. 435 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4 ต่อ หมู่ที่ 6 บ้านควนกอ ตำบลบ้านควน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณะอักษร จัดจ้างซ่อมแซมถนนหลังแนวท่อก๊าซฯ RC40321 ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดหา จัดจ้างกำจัดวัชพืชและต้นไม้บริเวณสถานีก๊าซและพื้นที่ของ ปท.1 (ส่งมอบงานที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 1 ชลบุรี) ประจำปี 2561 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานโครงการฝายห้วยปอ บ้านโนนหมากเดือย ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็มไม้ยูคา ชนิดไม่ทุบเปลือก รวม 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปลือย ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานของแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ปี 2561 กฟฟ.จอมเทียน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ (ม.ธนกฤษณ์ เฟส 3) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 1169 ตอนบ้านท่าล้อ -บ้านน้ำยาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน อ่านต่อ
การที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้นั้น สิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของการ มาซื้อ หรือ ขอรับซองประกวดราคา และการมา ยื่นซองประกวดราคา ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร มีระบบและระเบียบปฏิบัติของทางราชการกำหนดอยู่ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็จะส่งผลให้การดำเนินการนั้นไม่สมบูรณ์หรือกลายเป็นโมฆะไป มีข้อหนึ่งซึ่งมีผู้สงสัยกัน ก็คือ ในเรื่องของ ตัวบุคคล ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการ ซื้อ หรือ ขอรับ ซองเอกสารประกวดราคา กับ ผู้ที่มาทำหน้าที่ในการ ยื อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 2 ชช.1 (เพื่อมอบโอนนิติบุคคล) งบ พ.ร.บ. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ชช.4 เพื่อมอบโอนนิติบุคคล งบ พ.ร.บ. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเข้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างติดตั้ง Gangway ที่จุดตรวจสอบรถขาออก คลังน้ำมันพระโขนง ระยะเวลา 90 วัน อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงาน ทรบ. คลองอ้ายด้วน ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดย โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมางานงดจ่ายไฟ ตัด – ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตจ่ายไฟฟ้า ถนนปลายนาเขื่อนขันธ์ หมู่ 4 หมู่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบริษัท ชลนที ซีวิว จำกัด บริเวณหมู่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) การจ้างก่อสร้างติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางสุวรรณภูมิ 1 (วัดศรีวารีน้อย) ชช.4  เพื่อมอบโอนนิติบุคคล งบ พ.ร.บ. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 ชช.4 (เพื่อมอบโอนนิติบุคคล) งบ พ.ร.บ. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 (เส้นทางไป จ.อุบลราชธานี) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา (ผู้ใช้น้ำรายใหญ่) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการ เดอะทาวน์ ขอนแก่น สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over Lay) สายคลองไทยบำรุง – คลองตาจ่า หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางยี่รงค์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-06 สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 4 – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมาให้บริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานทำความสะอาดและดูแลงานภูมิทัศน์ คลังน้ำมันลำลูกกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง เหมางานเชื่อมสำหรับงานซ่อมบำรุงประจำปี 2561 – 2563 ส่งมอบงานที่ โรงแยกก๊าซระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างขุดลอกคลองห้วยน้ำเขียว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคมสหกรณ์หลังสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เพื่อจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใน พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 22 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท คนบ้านเรา จำกัด(โครงการภูเก็ตวิลล่าแอร์พอร์ต 1 ) หมู่ที่ 5 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยด้านหลังวัดป่าบ้านศรีไค หมู่ 2 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย  การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท เอส.พี.แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (โครงการหมู่บ้านไอยรา 2 บึงทับช้าง) ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย เทศบาลตำบลดอนเกาะกา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเกาะกา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.326-05 สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 – บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อมถนนสาย 226 ตำบลห้วยแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อเครื่องมือวัดประจำ คลังน้ำมันลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง งานเดินท่อ Stainless Steel แก้ปัญหา Line Drain Air inlet Filter GSP6 ส่งมอบที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป 1 รายการ ของงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำบ้านโนนไฮ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ จัดซื้อพัสดุคลาแคลน งานบริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 32 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างผลิตถังขยะในห้องน้ำจำนวน 10,000 ใบ ระยะเวลา 365 วัน ตามเงื่อนไขของ ปตท. อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างกลึง Spare Part สัญญาระยะยาว 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ส่งมอบที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีต , เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน และ สกรูหัวเหลี่ยม จำนวน 5 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมผิวจราจร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ MC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 250 เครื่อง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 บ้านนาห้วย ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ในการจัดจ้างภาครัฐ ในงานประเภทการก่อสร้าง บ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีหลักเกณฑ์ระบุเอาไว้ ว่าผู้ที่จะเข้าร่วมในการเสนอราคาเพื่อให้บริการงานก่อสร้างนั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าเป็นผู้เคยผ่านการทำงานก่อสร้างตามงานที่ประกวดราคาอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามตามมา ว่า “อย่างไรจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีลักษณะเดียวกัน” ในการ จัดจ้างภาครัฐ มีการกำหนดประเภทงานก่อสร้างออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีนิยมอย่างไร จึงจะสามารถเข้าลักษณะของการที่จะนำเสนอได้ว่า ได้ผ่านการรับงานในประเภทเดี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างเหมาดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1 บ้านห้วยขวาง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ในการทาสีอาคารบ้านเรือน เรามักได้ยินคำแนะนำว่าให้ทาสีหลายๆ รอบ ซึ่งเรื่องนี้บางท่านก็เกิดความสงสัยว่าทำไปเพื่ออะไร... ทำไมต้องทาสีบ้านหลายรอบ... เพราะการทาสียิ่งมากชั้นก็ยิ่งสิ้นเปลือง มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทาสีให้น้อยรอบ น้อยชั้นลง เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายในด้านงานสีลง... คำถามนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ยิ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อันไหนประหยัดได้ก็ควรประหยัด แต่การประหยัดต้องมีเหตุผล และงานที่ออกมาต้องใช้งานได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เราจึงนำเอาคำถามนี้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชา อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายในการพื้นพูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต รางระบายน้ำ พื้นสนามคอนกรีต อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ตามรายการ หลอดไฟ LED 3 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ Dent เทพารักษ์ KP40+566 สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างขุดปรับระดับท่อส่งก๊าซ RC6530702 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 – 0.30 ม. และอื่นๆ จำนวน 34 รายการ ของงานฝายหล่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง สำนักงานชลประทานที่ 8 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างกิจกรรมงานดินประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ แก้มลิงหนองแก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 รหัสพัสดุ 1-03-001-0102 จำนวน 366 ลูก อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½  นิ้ว เทศบาลเมืองสุรินทร์ (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย) หมู่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ม.๑ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อวาล์วเพื่อการซ่อม ถังปิโตรเลียมเหลว อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างเหมาซ่อมบำรุงและปรับปรุงทั่วไป ณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. เขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ แบบ Contingency Contract อ่านต่อ
งาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของงานที่มี ช่าง ผู้รับเหมา และผู้จำหน่ายสินค้าให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นงานที่มั่นใจได้ว่าทำหรือจำหน่ายสินค้าให้ไปแล้วได้รับค่าตอบแทนแน่นอน เป็นงานที่เชื่อถือได้ และยังเสริมภาพลักษณ์ของ ผู้ที่สามารถเข้าดำเนินงานให้รัฐมีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการที่จะเข้าร่วมรับงานให้กับรัฐ บ่อยครั้งที่นิยมใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือ เรียกกันง่ายๆ ว่า e-bidding ซึ่งเรื่องนี้มีหลายท่านที่สนใจอยากทำงานให้กับรัฐอยาก อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ วันดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ระยะที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ งานวางท่อเชื่อมประสานกับมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง บริเวณถนนหทัยราษฎร์ กปภ.สาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) อ่านต่อ
เครื่องผสมสี เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เราพบเห็นได้ตามศูนย์จำหน่ายสีที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เจ้าเครื่องนี้มีประโยชน์ในเรื่องที่ ทำให้เราได้สีออกมาในเฉดที่เราต้องการจริงๆ ไม่ต้องเลือกเอาเท่าที่เขาผลิตออกมาวางขาย ซึ่งบางทีอาจจะมีเฉดสีที่ไม่ตรงกับใจเรานัก และยังสามารถควบคุมปริมาณได้ในระดับที่เราพอใช้ สั่งเขาทำออกมาให้ได้ตามความจำเป็น พูดง่ายๆ คือ ควบคุมเรื่องสีได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะใช้งานสิ่งใด เราควรทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับมันก่อน เพื่อประกอบการจัดสินใจในการเลือกใช้งาน ซึ่ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทีความประสงค์ที่จะประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จ้าง จ้างเหมางดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ตัด – ต่อกลับมิเตอร์) ประจำปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคมถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 1 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. สายบางยับยิ่ว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง ตัดหญ้า กำจัดขยะ ดูแลสวนภูมิทัศน์และทำความสะอาดอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของ ปท.5 ประจำปี 2561 สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 ราชบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างเหมาปรับปรุงจุดจ่ายน้ำมัน ให้กับศูนย์การบินทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บน้ำมันหล่อลื่น ให้กับ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตและอื่นๆ รวม 6 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดหาและตอกเสาเข็มและอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. สายทุ่งคาดีกัน – คลองท่อม  หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยใช้ยาง para ac) สายบางติบ – บางแดด หมู่ที่ 6,9 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
เนื่องในช่วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย houzzMate ขอร่วมการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และถวายราชสดุดีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ด้วยบทความสารคดี เกี่ยวกับพระปรีชาชาญในด้านงานช่างรวมทั้งหมด 4 ตอน ซึ่งตอนนี้เป็น ตอนที่ 4 พระเกียรติคุณด้านงานประดิษฐ์ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระบรมธาตุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ หินใหญ่คละขนาด 15 – 30 เซนติเมตร และอื่นๆ รวม 15 รายการ อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาปรับพื้นที่และถมดินสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจ Cafe Amazon Phase 2 อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างงานทำความสะอาดและผู้ดูแลภูมิทัศน์ ในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อ เขต 6 กรุงเทพ ระยะเวลา 1 ปี อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ คอนกรีต ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 ksc. (Cylinder) (มอก.213-2552) จำนวน 548 ลบ.ม. อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำยังฝั่งซ้าย บ้านวังเข ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคา ซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 kV 1 x 400 sq.mm. งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(เคเบิลใต้ดิน)หน้า สฟฟ.เชียงใหม่ 2 ความยาว 1,095 ม. อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า ที่อาคารสำนักงาน กฟจ. พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
หลักประกันซอง เป็น สิ่งที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่มักจะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประมูล หรือ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ หลักทรัพย์ ที่ใช้เพื่อค้ำประกันในการยื่นซองเสนอราคา แสดงถึงความพร้อมในการเข้ารับงาน ไม่ว่าจะเป็นการ จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวของผู้เข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า ในกรณีที่ การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง มีการยกเลิก ผู้เข้าร่วมการประกวดราคาจะได้รับหลักประซองคืน หรือไม่ และจะคืนเมื่อใด อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายบ้านหน้าสวน - หัวถนนควนปริง หมู่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.สาขาตรัง มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.ชินตา ดีเวลลอปเมนท์ ถนนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง อ่านต่อ
 หลักประกันซอง เป็น สิ่งที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่มักจะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประมูล หรือ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ หลักทรัพย์ ที่ใช้เพื่อค้ำประกันในการยื่นซองเสนอราคา แสดงถึงความพร้อมในการเข้ารับงาน ไม่ว่าจะเป็นการ จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวของผู้เข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐต้องทำความเข้าใจและเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเข้าร่วมการประกวดราคา อ่านต่อ