Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 250 เครื่อง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 250 เครื่อง

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ก2 กวว.(สอ)1720/2560 จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จำนวน 250 เครื่อง


สถานที่ดำเนินงาน

ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


มูลค่างาน

1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-783191 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=68f2952f-78f5-47d7-801c-541121f33d31&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด