Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าอุดรธานี จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแผนการจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ(จซ) 02-2561 พัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ซป.ฉ.1 (จซ) 02-2561 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 41 รายการ

สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี


มูลค่างาน

19,186,877.90 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสอบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 25 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานีติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 04-2931188  ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=7ac94809-ab64-4ceb-8ad0-e5bb36d05bb8&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด