Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

กรมชลประทานซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แก่งกระจาน เพชรบุรี


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบหมายเลข PSP 1524 รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบหมายเลข PSP 1524 รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ Eb.สกก.14/ซ.17/2561

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


มูลค่างาน

6,638,279.67 บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-510030 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300588_1_22022018144118_254ca.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด