เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบาย

houzzMate.com โดยบริษัทโฮมไกด์ไลน์จำกัดขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเราทุกท่านและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้งานและแจ้งให้ทราบถึงสิทธิรวมถึงนโยบายในการให้บริการเราจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้
 • 1. ความเป็นส่วนตัวทาง houzzMate.com ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรกจะไม่ทำการตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวหรือประกาศของผู้ใช้บริการเว้นแต่ในกรณีดังตอไปนี้
  • 1.1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  • 1.2 เพื่อประโยชน์หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง
  • 1.3 เพื่อประโยชน์หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของสมาชิกอื่น
  • 1.4 เพื่อปกป้องสิทธิของ houzzMate.com และบริษัทโฮมไกด์ไลน์จำกัด
  • 1.5 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ houzzMate.com
 • 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสมาชิกและผู้ใช้งานตกลงว่า
  • 2.1 จะไม่ทำการละเมิดสิทธิส่วนบุคลของสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่นหรือบุคลภายนอกอื่นใด
  • 2.2 จะไม่กระทำการอันใดที่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดีในเว็บไซต์
  • 2.3 จะไม่นำภาพเนื้อหาหรือข้อความอันละเมิดหรือผิดกฎหมายเสียดสีกล่าวหาล่อลวงหรือเป็นเท็จที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ houzzMate.com และบริษัทโฮมไกด์ไลน์จำกัดรวมถึงบุคคลอื่นใดมาเผยแพร่ในเว็บไซต์
  • 2.4 จะไม่ข่มขู่คุกคามกลั่นแกล้งผู้ใช้รายอื่นใดให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
  • 2.5 จะไม่ลงข้อมูลการติดต่อในส่วนที่ไม่ได้จัดเอาไว้ให้เพื่อการลงข้อมูลการติดต่อหากพบยินดีให้ทีมงาน houzzMate.com ทำการลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้
  • 2.6 จะไม่ลงข้อมูลหรือประกาศเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นๆในเว็บไซต์เช่นการประกาศรับจ้างทำงานในพื้นที่สำหรับประกาศความต้องการช่างเป็นต้นหากพบยินยอมให้ลบหรือปิดประกาศนั้นๆได้
  • 2.7 จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการเผยแพร่ไวรัสเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
 • 3. นโยบายด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้งานและสมาชิกตกลงว่า
  • 3.1 ไม่ให้หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จหรือสร้างบัญชีปลอมโดยเจตนาเพื่อการหลอกลวงผู้อื่น
  • 3.2 จะยอมรับในเงื่อนไขทุกประการ ในกรณีที่จะต้องถูกผู้ดูแลระบบเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จและมีแนวโน้มในการกระทำการอันทุจริตและยินยอมให้ปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้นั้น
  • 3.3 จะไม่เข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาต
  • 3.4 จะให้ข้อมูลในการติดต่อที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
  • 3.5 จะไม่โอนบัญชีผู้ใช้รวมถึงร้านบริการของตนเองที่เปิดในเว็บไซต์ให้กับผู้อื่นโดยมิได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน
ทั้งนี้ นโยบายและเงื่อนไขในการใช้งานดังกล่าวข้างต้น มีขึ้นเพื่อการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยต่อสมาชิกและผู้ใช้งานทุกท่าน houzzMate.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความเหมาะสมตามกฎหมายและตามนโยบายของผู้จัดทำเวปไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้ คณะผู้จัดทำเวปไซต์ houzzMate.comไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร การประกาศโฆษณา หรือการกระทำใดๆในเวปไซต์ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หากมีการกระทำใดอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ได้รับความเสียหาย ต้องดำเนินการว่ากล่าวเอากับผู้ก่อความเสียหายด้วยตนเอง โดยไม่อยู่ใความรับผิดของคณะผู้จัดทำเวปไซต์ houzzMate.com
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด