houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
ชลประทานสมุทรสาคร ซื้อพร้อมจ้างตอกเสาเข็มคอนกรีต บางน้ำจืด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดเสริมแรงหล่อสำเร็จ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับงานก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร. บางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดเสริมแรงหล่อสำเร็จ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับงานก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร. บางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB-คส.ชป.11/ซ.03/2561


สถานที่ดำเนินงาน

บางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร


มูลค่างาน

11,395,534.08 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5842500 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรงที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300602_1_09022018102618_1b843.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #จัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Share
996

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ