houzzMate admin
5 เดือนที่แล้ว
กรมชลประทาน ซื้อดินและเหล็กข้ออ้อย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดินถมที่-เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย รวม ๑๓ รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ ๒ ระยะที่ ๑) ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อดินถมที่-เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย รวม ๑๓ รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ ๒ ระยะที่ ๑ ) ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                ๑.  ดินถมที่                                                                       จำนวน ๑๑,๘๖๐ ลบ.ม.

                ๒.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ ปูนถุง ประเภท ๑                               จำนวน   ๖,๐๒๑  ถุง

                      ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น

                      น้ำหนักถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕)

                ๓.  หินย่อยเบอร์ ๓/๔ นิ้ว                                                      จำนวน    ๗๕๐  ลบ.ม.

                ๔.  ทรายหยาบ                                                                  จำนวน    ๘๖๔  ลบ.ม.

                ๕.  ไม้ยางไม่ใส ขนาด๒๕มม.x๕๐มม. ยาว ๔ เมตร                        จำนวน ๑,๒๑๘  ลบ.ฟ.

                      จำนวน ๖,๔๙๐ ท่อน

                ๖.  แผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอกชั้น ๒/๔ ขนาด๔x๘ฟุต                      จำนวน   ๑๐๐   แผ่น

                      หนา ๑๐มม. (มอก.๑๗๘-๒๕๔๙)

                ๗.  ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นรางขนาด                  จำนวน   ๔๓๘ ท่อน

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑ เมตร

                ๘.  ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด           จำนวน    ๘๕   ท่อน

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑ เมตร

                      (มอก.๑๒๘-๒๕๔๙)

                ๙.  ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด            จำนวน    ๒๐๙ ท่อน

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑ เมตร

                      (มอก.๑๒๘-๒๕๔๙)

                ๑๐.ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด           จำนวน    ๓๑  ท่อน

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑ เมตร

                      (มอก.๑๒๘-๒๕๔๙)

                ๑๑.เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) ขนาด              จำนวน    ๒๕  เส้น

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร

                ๑๒.เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) ขนาด              จำนวน    ๒๖  เส้น

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มม. ยาว ๑๐ เมตร

                ๑๓.เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD.๓๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาด                 จำนวน    ๗  เส้น

                      เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐ เมตร


สถานที่ดำเนินงาน

ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


มูลค่างาน

4,584,290.20  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  2 - 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓-๒๒๔-๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117188343&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procureดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
195