houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
รร ภูผาม่าน ขอนแก่น จ้างก่อสร้างโรงอาหาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนภูผาม่าน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63027264227


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนภูผาม่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ดำเนินงาน
 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


มูลค่างาน

6,822,000  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  10 มีนาคม   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๒๓๑๕๑๑๑๗ , ๐๙๔๘๓๙๗๔๐๕ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/
ดู ประกาศขัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
360

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ