Jajames Precharut
11 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนวัดขุนซ่อง จันทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดขุนซ่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ :63047323020รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดขุนซ่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมพื้นอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบล ขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี 
มูลค่างาน

650,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ  -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มษายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๓๐๘๙๔๒ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
136

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ