เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารปฎิบัติการคณะดนตรีและการแสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63037224218รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารปฎิบัติการคณะดนตรีและการแสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
มูลค่างาน

5,240,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๑๐๒๕๖๖ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
37