เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลหลักเมือง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้ - โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ ๑๒ ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057224946รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายพญาไม้ - โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ ๑๒ ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

สายพญาไม้ - โคกหม้อ (บริเวณปากซอยโคกหม้อ ๑๒ ถึงโค้งมะลิ) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
มูลค่างาน

903,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.luxmuang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๔๖๘๒-๔ ต่อ ๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
32