เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร นครสวรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057086164
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
มูลค่างาน

1,997,800.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangmahakrong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๑๑๔-๒๕๙-๒ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
57