เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
กรมชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้นและส่วนประกอบอื่น

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้นและส่วนประกอบอื่น ของงานทำนบดิน พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน ความจุ ๔๕,๐๐๐ ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๕๐๐ ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057164542
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้นและส่วนประกอบอื่น ของงานทำนบดิน พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน ความจุ ๔๕,๐๐๐ ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๕๐๐ ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

114 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
มูลค่างาน

17,671,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๖๑๑๕๓๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
25