เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ (ชุมชนหนองขาม) จังหวัดชลบุรี

ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ (ชุมชนหนองขาม) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ.  63027313820
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ (ชุมชนหนองขาม) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
มูลค่างาน

4,000,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 800 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaoprayasurasak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๓๔๘๑๗๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
89