เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร รั้ว และภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต

ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร รั้ว และภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ.  63067325875
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร รั้ว และภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 
มูลค่างาน

3,000,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/www.buengyitho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๙๙๑๖๖๓๖-๗ ต่อ ๒๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจ้าง
Share
63