เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลพระบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบุ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบุ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลพระบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบุ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบุ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63097623909รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพระบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพระบุ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบุ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 บ้านพระบุ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบุ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
มูลค่างาน

1,907,900.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1200 บาทกำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phrabu.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๔๕๕๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
117

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ