เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านนิกรสุข - บ้านห้วยเป้า บ้านนิกรสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง - บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านนิกรสุข - บ้านห้วยเป้า บ้านนิกรสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง - บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107096478
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านนิกรสุข - บ้านห้วยเป้า บ้านนิกรสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง - บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 สายบ้านนิกรสุข - บ้านห้วยเป้า บ้านนิกรสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง - บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
มูลค่างาน

7,788,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2000  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Loeipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๘๑๒๐๓๓ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
48