เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ๕๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ๕๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)




ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63117051888




รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ๕๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวไทร - บ้านปากคลองแดน (นศ. ถ ๑-๐๐๕๙) ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)




สถานที่ดำเนินงาน

สนามกีฬา ๕๐ ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น




มูลค่างาน

21,200,000.00 บาท




ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2000 บาท




กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 




ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kku.ac.th (ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง) หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๐๒๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ

 


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th



#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
114

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
24 ตุลาคม 2563 เปิดดู:109 ถูกใจ:0
5 ธันวาคม 2563 เปิดดู:106 ถูกใจ:0
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
24 ตุลาคม 2563 เปิดดู:109 ถูกใจ:0
5 ธันวาคม 2563 เปิดดู:106 ถูกใจ:0