เจมส์ HM
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศอำเภอพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63127046695
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอำเภอพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

อาคารที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
มูลค่างาน

1,905,100.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๒๑๔๙๕ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
207

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ