เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวงศ์พยัค หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวงศ์พยัค หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017129169
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวงศ์พยัค หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน   ตำบล เขาดิน อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา
มูลค่างาน

666,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khaodinsao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๑๓๔๐๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
38