เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๑๑ (ระยะที่ ๒) (ชุมชนย่อยที่ ๔/บ้านการเคหะ ๑ - จันทร์กระจ่าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๑๑ (ระยะที่ ๒) (ชุมชนย่อยที่ ๔/บ้านการเคหะ ๑ - จันทร์กระจ่าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63127312657
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๑๑ (ระยะที่ ๒) (ชุมชนย่อยที่ ๔/บ้านการเคหะ ๑ - จันทร์กระจ่าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๑๑ (ระยะที่ ๒) (ชุมชนย่อยที่ ๔/บ้านการเคหะ ๑ - จันทร์กระจ่าง) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
มูลค่างาน

3,466,933.37 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 100  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tccity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๔๗-๑๔๗๙ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
39