เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลจานแสนไชย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ ๗ - บ้านผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจานแสนไชย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๕๓-๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลจานแสนไชยกำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจานแสนไชย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ ๗ - บ้านผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจานแสนไชย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๕๓-๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลจานแสนไชยกำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017054064
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลจานแสนไชย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ ๗ - บ้านผือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจานแสนไชย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๕๓-๐๐๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลจานแสนไชยกำหนดให้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

เทศบาลตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ.
มูลค่างาน

2,844,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonchanchai.com และ gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๘๒๖๐๘๐-๑ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
53