เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง และทางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง และทางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037552236
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง และทางระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลสูงเม่น ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
มูลค่างาน

12,414,100.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pro.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๕ ต่อ ๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
25

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ