เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยตรงข้ามสะพานหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยตรงข้ามสะพานหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64047211208
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยตรงข้ามสะพานหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ซอยตรงข้ามสะพานหนองอ้อ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
มูลค่างาน

1,453,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bansing.go.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๔๔-๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
65