เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64057009361
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

แก้มลิงหนองตาด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มูลค่างาน

9,346,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 5000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๖-๑๕๕๙ ต่อ ๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
58