เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
140
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครศรีธรรมราช
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี) #รับเหมาก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครศรีธรรมราช