Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหอย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ซอย ๑ (ท้ายทุ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
Share
238
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ