Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพภาษานานาชาติ Hands on ไทยแลนด์ ๔.๐ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
82
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ