Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเสียบญวน - บ้านจันทึง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง เชื่อมตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พัทลุง
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พระนครศรีอยุธยา