Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

ประกาศเทศบาลตำบลป่างิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
95
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
เชียงราย