Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนบ้านบางฉัตร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
131
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ