Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ ถึงลำปรุซอยชื่นกมล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ