Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ถนนคลองน้อยฝั่งขวา) ตำบลท่าเจ้าสนุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
130
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ