Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งพญาหมี ซอย ๓ (ต่อเนื่อง ครั้งที่ ๒) ชุมชนสันหนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
99
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ