Chinnavorn
2 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ต้องการช่างเหล็กทำโรงเรือน
ต้องการช่างเหล็กทำโรงเรือน โรงซ่อม และโรงเก็บของ
14 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
#งานมุงหลังคา #งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
343

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ