houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนนวลราษฎร์วิทยา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)มีความประสงค์จะ สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คลิกที่ภาพด้านบนเพื่อดูเอกสารประกาศ


รายละเอียดงาน

ประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) เรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)มีความประสงค์จะ สอบราคาก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) หมู่ที่   2   บ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) หมู่ที่   2   บ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


มูลค่างาน

763,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง วันที่ 8 -21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หมู่ที่   2   บ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 - 21 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) หมู่ที่   2   บ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  • กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 095-6740916 และ 086-4327697ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศงานนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศ :
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60096054878&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#สอบราคา #ก่อสร้างอาคาร #สอบราคาก่อสร้าง #อาคารห้องสมุด #โรงเรียนบ้านไผ่โทน
Share
1035

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ