houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ยกเลิก จะได้หลักประกันซองคืนไหม

หลักประกันซอง เป็น สิ่งที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่มักจะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมการประมูล หรือ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ หลักทรัพย์ ที่ใช้เพื่อค้ำประกันในการยื่นซองเสนอราคา แสดงถึงความพร้อมในการเข้ารับงาน ไม่ว่าจะเป็นการ จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวของผู้เข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า ในกรณีที่ การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง มีการยกเลิก ผู้เข้าร่วมการประกวดราคาจะได้รับหลักประซองคืน หรือไม่ และจะคืนเมื่อใด

“หลักประกันซองคืออะไร”

หลักประกันซอง คือ สิ่งที่ใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการยื่นซองเสนอราคา ซึ่งจะใช้เมื่อมีการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา รวมถึงการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์


“หลักประกันซอง ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่”

สำหรับมูลค่าของหลักประกันซอง โดยทั่วไปจะยึดหลักตามระเบียบฯ ข้อ 142 ซึ่งมีข้อกำหนดว่า ให้กำหนดเป็นจำนวนเงินในอัตรา 5%  หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 10% ของ ราคาพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ หรือ ราคาว่าของงานที่ต้องการจัดจ้าง ในครั้งนั้นๆ


“หลักประกันซอง ต้องใช้เมื่อใด”

หลักประกันซอง ผู้ที่เข้าร่วมการประมูล ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง จะต้องนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ รับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ทำการยื่นซองประกวดราคา


อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมจาก เรื่อง “รู้จัก หลักประกันซอง เรื่องที่ผู้สนใจงานจัดซื้อจัดจ้างควรทราบ

สรุปก็คือ หลักประกันซอง เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อประกอบในการยื่นซองเสนอราคา ในกรณีที่มีการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคานั่นเอง แต่หากว่าในกรณีที่ การประกวดราคานั้น หน่วยงานราชการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ผู้ยื่นหลักประกันซองไปแล้ว จะได้รับ หลักประกันซอง คืนหรือไม่ และอย่างไร


“ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ยกเลิกจะได้คืนหลักประกันซองไหม”


สำหรับเรื่องนี้ กรณีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องทำการ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้าง มีข้อกำหนดที่ใช้ปฏิบัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดหาพัสดุได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้างแล้ว ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะดำเนินการประกวดราคาใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุต้องรีบดำเนินการคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาทุกรายโดยเร็ว ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี”  อ้างจาก บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองพัสดุ กลุ่มวิชาการพัสดุ ที่ กกพ. ๓๔๗๔ / ๒๕๕๕  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

ดังนั้นสำหรับท่านที่มีความกังวลใจ ว่าหากเราได้เข้าร่วมการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐแล้ว เกิดว่าทางหน่วยงานมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคานั้นไป แล้วจะมีปัญหากับ หลักประกันซอง ที่เราได้มอบไว้กับหน่วยงาน ก็โปรดสบายใจได้ เพราะทางหน่วยงานรัฐมีหลักเกณฑ์ในการส่งคืน หลักประกันซอง ให้กับเราอย่างแน่นอน และใช้เวลาดำเนินการเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเอง

#หลักประกันซอง #จัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง #จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Share
1971

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ