E-Fix ช่างด่วน
3 ปีที่แล้ว
ผู้รับและยื่นซองงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต้องเป็นคนเดียวกันไหม

การที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้นั้น สิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของการ มาซื้อ หรือ ขอรับซองประกวดราคา และการมา ยื่นซองประกวดราคา ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร มีระบบและระเบียบปฏิบัติของทางราชการกำหนดอยู่ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นก็จะส่งผลให้การดำเนินการนั้นไม่สมบูรณ์หรือกลายเป็นโมฆะไป มีข้อหนึ่งซึ่งมีผู้สงสัยกัน ก็คือ ในเรื่องของ ตัวบุคคล ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการ ซื้อ หรือ ขอรับ ซองเอกสารประกวดราคา กับ ผู้ที่มาทำหน้าที่ในการ ยื่นซองประกวดราคา ในการประมูล (ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา) ของงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้น จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่... เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และผู้ที่สนใจงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควรทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดและเสียโอกาสในการประมูลงานรัฐ

สำหรับประเด็นนี้ มีว่าไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เรื่องการใช้บังคับการมอบอำนาจ ซึ่งได้มีผู้สงสัยได้ตั้งคำถามกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศงานประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง อยู่บ่อยๆ และบางครั้ง เป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาด อันจะส่งผลให้ผู้ต้องการเข้าร่วมการ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสียโอกาส หากว่าเจ้าตัวผู้ต้องการเข้าร่วมการประมูลติดภารกิจหรือไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อกำหนดในการประมูลงานรัฐหรือไม่... ซึ่งคำตอบของ กรมบัญชีกลาง ที่มีประกาศเอาไว้ใน การถามตอบปัญหา ลำดับที่ 01002000-2553-000196 ในเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้มีคำอธิบายถามตอบเอาไว้ดังนี้


คำถาม : กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับซองและยื่นซองแทน จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่


คำตอบ : การรับซอง และ การยื่นซอง เป็นการแสดงเจตนาต่างกรณีกัน ดังนั้น การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาติดต่อรับซอง และ ยื่นซอง จึงไม่จำต้องเป็นบุคคลเดียวกัน


ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรื่องของการดำเนินการในการ รับ และ ยื่นซอง (ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา) ในงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ที่มาดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนของการ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผู้ที่ต้องการรับงานภาครัฐจะต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่ามีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บางครั้งในการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการระบุว่า ผู้ที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคา ( ในประกาศของ ปตท. มักใช้คำว่า ยื่นซองหลักฐาน ซองราคา ซองเทคนิค) จะมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะมายื่นซองได้จะต้องผ่านการเข้ารับฟังคำชี้แจงก่อน (จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ) หากไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจง ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้ายื่นซอง แบบนี้เป็นต้น


ผู้ที่สนใจงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขให้ดีเสียก่อน ซึ่งก็จะมีระบุอยู่ในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างเสมอ แต่หากว่ายังไม่แน่ใจ ก็ควรที่จะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นที่หน่วยงานรัฐให้ไว้เสียก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ จะได้ไม่เสียโอกาสในการร่วมประมูลงานของภาครัฐ

 

#จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #รับซองประกวดราคา #ยื่นซองประกวดราคา #ประมูลงานรัฐ #จัดซื้อจัดจ้าง
Share
2921
บทความอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด
บทความอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ร้อยเอ็ด