houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างอ่านมาตรพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำ 22 สาขา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มที่พื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/6/2561 เรื่อง งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มที่พื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6


มูลค่างาน

120,717,699 บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 8,560 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 30 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดวันประมูล วันที 31 มกราคม 2561 ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-237174 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38326

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคา #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #จัดซื้อจัดจ้าง
Share
1349

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
10 มิถุนายน 2561 เปิดดู:905 ถูกใจ:0
9 สิงหาคม 2561 เปิดดู:533 ถูกใจ:1
11 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:426 ถูกใจ:3
27 เมษายน 2561 เปิดดู:538 ถูกใจ:0
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,438 ถูกใจ:1
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
10 มิถุนายน 2561 เปิดดู:905 ถูกใจ:0
9 สิงหาคม 2561 เปิดดู:533 ถูกใจ:1
11 กรกฎาคม 2561 เปิดดู:426 ถูกใจ:3
27 เมษายน 2561 เปิดดู:538 ถูกใจ:0
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,438 ถูกใจ:1