houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
การไฟฟ้าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วานรนิวาส สกลนคร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เลขที่ จป.ฉ1กกค.(ยธ)36/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingคลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เลขที่ จป.ฉ1กกค.(ยธ)36/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


มูลค่างาน

16,437,560 บาท (สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2,500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-931133 ต่อ 10170 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Share
653

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ