HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 สาขา ไฟฟ้า แอร์ เชื่อม | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


27 ตุลาคม 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและช่างในสถานประกอบการ เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 , สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลกหะด้วยมือ ระดับ 1 ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน) ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ เป็นการวัดทักษะ ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงาน เมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพ นอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้


รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

     คุณสมบัติ

     1.) อายุ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครทดสอบ

     2.) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ หนังสือรับรองการทำงานอายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

     คุณสมบัติ

     1.) อายุ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครทดสอบ

     2.) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ หนังสือรับรองการทำงานอายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี


3.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

     คุณสมบัติ

     1.) อายุ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครทดสอบ

     2.) มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ หนังสือรับรองการทำงานอายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

     3.) ผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงวาน สาขาช่างเชื่อม ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง

          หรือ การฝึกอบรมยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

          หรือ การฝึกอบรมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากล ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง

          หรือ ฝึกอาชีพในหลักสูตรอื่นๆในสาขาช่างเชื่อม อาร์กโลหะด้วยมือ ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงข้อมูลส่วนตัวประกอบการสมัคร

1.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด ขนาด 1 นิ้ว : จำนวน 1 รูป

2.) บัตรประชาชนฉบับจริงการรับสมัคร

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.02 3900263 , 02 3924790 – 4 ต่อ 123,124

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 ธันวาคม 2563สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.02 3900263 , 02 3924790 – 4 ต่อ 123,124 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : www.dsd.go.th/bangkok

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร #ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ช่างเชื่อม
Share
86