HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการขอไลเซนส์ช่าง ประจำเดือน มกราคม 2564 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

07 มกราคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ อันได้แก่ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ         ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          จำนวนที่รับสมัคร 15 คน

          2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          จำนวนที่รับสมัคร 10 คน         ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

          1.) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          จำนวนที่รับสมัคร 15 คน

          2.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          จำนวนที่รับสมัคร 10 คนหลักเกณฑ์การประเมิน


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

          (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

          2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

          (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

          3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

          (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)


          โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร


          1.) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

          2.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ชุดสุภาพ พื้นหลังสีขาว จำนวน 6 รูป

          3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          4.) สำเนาหนังสือรับรองการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

          5.) หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 2 ฉบับ

          6.) สำเนาวุฒิบัตรฝึกอบรม สัมมนา (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ

          7.) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

          8.) ค่าธรรมเนียม 1,120 บาท

          9.) อื่นๆ (ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)สามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-537698

สามารถสแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่กลุ่มไลน์ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)

Website : http://www.dsd.go.th/Lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #ช่างไฟฟ้า #ช่างเครื่องปรับอากาศ #สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ
Share
268