HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
พร้อมรับสมัครประเมินไลเซนส์ช่าง มีนาคม 64 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


5 มีนาคม 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 2 สาขา (ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1) ที่เป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จะต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ” (License) หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครประเมินรับรองความรู้ความสามารถ


          สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

          สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1


          ประจำเดือน มีนาคม 2564

          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          โดยแจ้งวันที่ต้องการประเมินรับรองความรู้ความสามารถได้ตามกำหนดการ

          7 มีนาคม 2564

          9 มีนาคม 2564

          11 มีนาคม 2564

          13 มีนาคม 2564

          14 มีนาคม 2564

          20 มีนาคม 2564คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพที่ขอประเมินฯ

          2.) มีประสบการณ์การทำงาน ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

          3.) มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมินเอกสารที่ต้องใช้


          1.) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

          2.) รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          3.) บัตรประจำตัวประชาชน

          4.) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          5.) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

          6.) ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์อื่นๆ

          7.) สำเนาวุฒิการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมิน


          1.) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 50

          (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ)

          2.) ประสบการณ์ ร้อยละ 25

          (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ - การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์)

          3.) คุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 25

          (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์)


          โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถสามารถยื่นเอกสารสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เลขที่ 59/4 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร.0-3487 9318 ต่อ 107,108

Website : http://www.dsd.go.th/SamutSakhon

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร #หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ #สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเครื่องปรับอากาศ
Share
76

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ