เจมส์ HM
9 เดือนที่แล้ว
สปส. จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง

                                              


                                             สปส. จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง - ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามมติ ศบค. ให้ปิดแคมป์คนงาน งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดง เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น

               สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะดำเนินการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 โดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตามรายชื่อที่นายจ้างรับรอง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ โดยเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
การขอรับประโยชน์ทดแทน


 1. นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนผ่านระบบ E-service

 2. รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส.2-01/7 ส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ

 3. สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทน

 4. ตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์

 5. จ่ายเงินทุกวันจันทร์ โดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทนำหลักฐานขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ


 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th > web chat , facebook inbox หรือสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน #ปิดเเคมป์ก่อสร้าง #ปิดเเคมป์คนงาน
Share
397
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร