houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
กรมชลประทาน จ้างจัดหาและตอกเสาเข็ม สถานีสูบน้ำ อุบลราชธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดหาและตอกเสาเข็มและอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศ


รายละเอียดงาน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาและตอกเสาเข็มและอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินการ

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


มูลค่างาน

3,210,960 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-953160 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/ebidding_doc/0700300581_1_25102017172746_6a9f8.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Share
746

ร้านค้าแนะนำ