ข่าวและกิจกรรม
     ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัยระหว่างวันที่17-20กุมภาพันธ์พ.ศ.2563โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนรุ่นละ20-25คนหรือจนกว่าจะเต็มจำนวนโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม1.มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 2.เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจที่พัฒนาตนเองหรือเปลี่ยนสาขาอาชีพในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรมหรือ3.เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการในสาขาที่จะเข้าฝึกอบรม4.มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรกำหนดวันรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ.2563หลักฐานการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ1.รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน 1 รูป2.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ชุด 3.ใบสมัครฝึกอบรมจำนวน 1 ชุด สถานที่รับสมัครสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่129หมู่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0-5352-5542กำหนดการวันฝึกอบรมวันที่17-20กุมภาพันธ์พ.ศ.2563เวลาฝึกอบรมตั้งแต่เวลา08.30-17.00น.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าลงทะเบียน2,000บาท/คนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.0-5352-5542หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน(Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )สามารถดาวโหลดใบสมัครฝึกอบรมได้ที่(Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )หรือสมัครฝึกอบรมผ่านออนไลน์ได้ที่(Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรมได้ที่ (Link  คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ )(สามารถนำโทรศัพท์สแกนQRCODEเพื่อสมัครผ่านออนไลน์ได้)
เปิดดู:94
งานสัมมนาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2547เพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนก้าวสู่การมีแรงงานที่มีคุณภาพด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนประสานความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมร่วมกับสถานประกอบกิจการจำนวน90คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายชาตรีกิตติธนดิตถ์นายอำเภอเมืองลำพูนรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดในเวลา9.30น.วันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนหลังจากนั้นได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสถานประกอบกิจการ19แห่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้น804,800บาทและสถานประกอบกิจการที่สามารถสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน1แห่งได้รับเงินอุดหนุน10,000บาท       นางณฐมนปัทมะสุคนธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนกล่าวว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างและบุคคลทั่วไปเพื่อตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบกิจการให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557เพิ่มบทบัญญัติเพื่อกำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตำแหน่งงานหรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ทุกจังหวัดสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯด้วยหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบกิจการและพนักงานมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรเศรษฐกิจและสังคมโดยภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาพนักงานสถานประกอบกิจการได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีและเงินอุดหนุนสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและพนักงานที่มีความรู้ทักษะฝีมือมีทัศนคติที่ดีและมีมาตรฐานในการทำงานตลอดจนได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายซึ่งในปีงบประมาณ2562มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดลำพูนได้รับการส่งเสริมตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545จำนวน89แห่งมีพนักงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน45,788คนและในจำนวนดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ70ของลูกจ้างทั้งหมดได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน200บาทต่อหัว19แห่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้น804,800บาทและสามารถสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและนำไปใช้ทดสอบให้กับลูกจ้างของตนเพื่อกำหนดค่าจ้างได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงิน10,000บาทจำนวน1แห่ง     ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
เปิดดู:402
     ตอนนี้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ทำการเปิดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะฝีมือช่างซึ่งเป็นข้อมูลที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะฝีมือที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัครในแต่ละช่วงทั้งนี้ภายในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำการสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือช่างต่างๆการประกาศรับสมัครกำหนดการขอหนังสือรับองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าโดยสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่: คลิกที่นี้
เปิดดู:224
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่1/2563ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน10สาขาในหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปประกอบเป็นวิชาชีพได้โดยหลักสูตรนี้จะฝึกสอนให้ประชาชนมีวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสากลสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้อีกทั้งสำหรับผู้ที่ห่างไกลทางสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนมีที่พักระหว่างฝึกอบรมให้ฟรี โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:342
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ตามโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในภาคการผลิตและบริการด้านท่องเที่ยวดิจิทัลและทักษะการบริหารการจัดการSoftSkillโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:409
   ในวันที่2มีนาคมพ.ศ.2562จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2562เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยนายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี 
เปิดดู:377
    โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันเป็นหลักสูตรช่างเฉพาะทางซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้นเมื่อได้จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและอยากที่จะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางHouzzMateจึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครดังต่อไปนี้
เปิดดู:516
   โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันเป็นหลักสูตร3ปีซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพทางไฟฟ้าอีกทั้งเมื่อได้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานทั่วประเทศอีกด้วยนี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาและอยากจะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางHouzzMateจึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครดังต่อไปนี้
เปิดดู:395
กำหนดการตรวจราชการที่2(ProgressReview)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ของผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายวิรัชคันสร)ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นางอัจฉราแก้วกำชัยเจริญ) เขตตรวจราชการที่15จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนระหว่างวันที่4-8กุมภาพันธ์2562____________________________________
เปิดดู:285
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม4.0โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหลักสูตรสามารถดูได้ในบทความนี้
เปิดดู:380
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนขอเชิญบุคคลทั่วไปพนักงานและนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน(หลักสูตร7ชั่วโมง1วัน)ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับThailand๔.๐กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต(NewEngineOfGrowth)โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้
เปิดดู:933
    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่28ระดับภาคโดยกำหนดการและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันจะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
เปิดดู:395