ข่าวและกิจกรรม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชเปิดอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1กดเพื่อสมัคร:(ลิ้งค์สมัคร)กดเลย-เปิดอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1-วันที่อบรม 24-28มกราคม2565-ระยะเวลาอบรม30ชั่วโมง-สถานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี-จำนวน30ราย-รูปเเบบการอบรมปกติ(ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชที่อยู่:79หมู่1,ถนนนครศรี-ปากพนัง,ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช,80330เวลาทำการ:ตามเวลาราชกาล // โทรศัพท์:075399298
เปิดดู:15
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเปิดอบรมช่างเชื่อมทิกระดับ1กดเพื่อสมัคร:(( ลิ้งค์สมัคร ))กดเลย-เปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมทิกระดับ1 -วันที่อบรม 17-20มกราคม2565-ระยะเวลาอบรม30ชั่วโมง-สถานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี-จำนวน30ราย-รูปเเบบการอบรมปกติ(ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)ติดต่อสอบถามสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเลขที่49หมู่1ตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี22110 โทรศัพท์039609855-7โทรสาร039609854e-mail:dsd-chan@hotmail.com.
เปิดดู:29
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่ (เเตะเพื่อสมัครสมัครอบรม) -ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน         ข้อมูลการฝึกอบรมกลุ่มสาขาอาชีพ:ช่างเชื่อมสาขาอาชีพ:ช่างเชื่อมอาร์กโลหะระดับ:1สถานที่เปิดทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวันที่เปิดอบรม: 23พฤศจิกายน2564 ถึง 27มกราคม2565การสมัคร:สามรถสมัครผ่านออนไลน์ที่ (เเตะเพื่อสมัครสมัครอบรม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,51000โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:119
คำชี้แจง             แบบสอบถามชุดนี้จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลเหตุผลผลกระทบในส่วนของช่างผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการที่เป็นนายจ้างและผู้รับบริการ ถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้บริการช่างรวมถึงข้อเสนอแนะในสาขาที่ต้องการให้ช่างมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไปจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้กดเพื่อเข้าสู่เเบบสอบถาม: (เเบบสอบถาม)การสำรวจความจำเป็นการใช้บริการช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานความเป็นมาการรับรองความรู้ความสามารถคือการออกหนังสือรับรองการทำงานหรือการประกอบอาชีพให้กับช่างผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่มีการประกาศควบคุมโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1.ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่ยื่นขอประเมินกำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ50 2.ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานเช่นวุฒิการศึกษาการฝึกอบรม/สัมมนาประสบการณ์การทำงานกำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ25 3.ดูจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคคล(การสัมภาษณ์)กำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ25หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุห้าปีผู้ที่จะขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบคร.10พร้อมชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา26/4(2)         กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557เพื่อควบคุมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายให้มีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะด้วยการกําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือ(License)โดยเริ่มที่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาแรกมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่26ตุลาคมพ.ศ.2559ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีผลลงโทษปรับตามกฎหมายดังกล่าวแบบสอบถามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้      ส่วนที่1ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม    ส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ส่วนที่3ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เปิดดู:137
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารวันที่ทดสอบ:25พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ตั้ง:69ม.4ต.ผาบ่องอ.เมืองแม่ฮ่องสอน58000.โทรศัพท์:053-686051-2.โทรสาร:053-686053
เปิดดู:143
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรกำแพงเพชรเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่( กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารวันที่ทดสอบ:15พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร279ม.7ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.กำแพงเพชรเบอร์โทร055-705071เบอร์โทรสาร055-705215
เปิดดู:158
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร)เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กวันที่ทดสอบ:4ธันวาคม2564สถานที่ทดสอบ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเลขที่22ถ.ไอหนึ่งทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต.มาบตาพุดอ.เมืองระยองจ.ระยอง21150 โทรศัพท์0-3868-3951ถึง3โทรสาร0-3868-3198และ0-3868-3199
เปิดดู:187
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่ ( คลิกได้ที่:https://www.dsd.go.th/ )  -ต้องสมัครIDการใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยตรงของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานก่อนสมัครเพื่อลงทะเบียนการฝึกอบรมข้อมูลการฝึกอบรมกลุ่มสาขาอาชีพ :  ช่างอุตสาหการรหัสสาขาอาชีพ  :  ST11207299สาขาอาชีพ  :   ISO9606-1111PBWFM1ระดับ  : 1สถานที่เปิดทดสอบ  :  ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการวันที่เปิดทดสอบ   :  28/9/2564ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ที่อยู่:1039หมที่15ถนนเทพารักษ์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ10570เวลาทำการ:  เปิด8.30-ปิด16:30โทรศัพท์:023153800
เปิดดู:204
       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่--เปิดอบรม--การควบคุมเครื่องกัด(CNC)ระดับ1     -  ข่าวดีสำหรับช่างเครื่องกลที่มองหาการอบรมการควบคุมเครื่องกัด(CNC) -รายละเอียดงานอบรม#กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างเครื่องกล#รหัสหลักสูตร 3#หลักสูตร การควบคุมเครื่องกัด(CNC)ระดับ1#สถานที่เปิดฝึกสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่#วันที่เปิดฝึก 19/8/2564#ระยะเวลาที่ฝึก 30ชม.19/8/2564ถึง23/8/2564#รุ่นที่ 15-----------------------------------------------------------------สมัครออนไลน์สมารถสมัครผ่านทางออนไล์ที่ https://www.dsd.go.th/กดสมัครสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ที่อยู่:165หมู่ที่3บ้านถนนยันตรกิจโกศลตำบลร่องกาศอำเภอสูงเม่นแพร่54130โทรศัพท์:054660025
เปิดดู:212
                                               สปส.จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีรัฐสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง-ร้อยละ50ของค่าจ้างตามมติศบค.ให้ปิดแคมป์คนงานงดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเป็นเวลา1เดือนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19นั้น        สำนักงานประกันสังคม(สปส.)จะดำเนินการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง/ผู้ประกันตนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19โดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ50ของค่าจ้างตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองตลอดเวลาการปิดแคมป์โดยเงื่อนไขที่ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานการขอรับประโยชน์ทดแทน 1.นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานของผู้ประกันตนผ่านระบบE-service 2.รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส.2-01/7ส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ 3.สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยจ่ายประโยชน์ทดแทน 4.ตัดจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกวันศุกร์ 5.จ่ายเงินทุกวันจันทร์โดยผู้รับมอบอำนาจของบริษัทนำหลักฐานขอรับเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่รับผิดชอบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th>webchat,facebookinboxหรือสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมง
เปิดดู:300
รับสมัครเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถช่างสำหรับช่างเชื่อมเเละช่างเครื่องปรับอากาศ:ยื่นคำขอประเมิน:ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถโทร053-537698เอกสารที่ต้องเตรียม-รูปถ่าย1x1.5นิ้ว3รูป-บัตรประชาชน-สำหนังสือรับรองผู้ผ่านมาตรฐานฯ(หน้าหลัง)-หนังสือรับรองประสบการณ์จำนวน1ชุด-สำเนาวุฒิบัตรฝึกอบรมสัมมนา(หน้าหลัง)-สำเนาวุฒิการศึกษา-ค่าธรรมเนียม1000บาท-อื่นๆ(ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล) ฝ่ายประเมินเเละรับรองความรู้ความสามารถโทร053-537698
เปิดดู:347
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลก รับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวสาขา-ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ-ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ช่างทำมุ้งลวดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมฟรีที่พักระหว่างฝึก-ฟรีชุดฝึกอบรม-ฟรีอาหาร3มื้อคุณสมบัติของผู้สมัครสมัคร1.จบการศึกษาชั้นม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป2.ไม่จำกัดเพศ3.อายุระหว่าง15-25ปีบริบูรณ์4.มีความสนใจต่ออาชีพที่ฝึกมีร่างกายเเข็งเเรงดีพร้อมในการฝึกกำหนดการเปิดฝึกอบรมรายงานตัววันที่15กรกฎาคมเวลา8.30-9.30น.ฝึกอบรมระหว่างวันที่19กรกฎาคม-15กันยายน2564@สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกเเละฝึกในสถานประกอบการ20กันยายน-20พฤศจิกายน2564กำหนดการเปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไปจนถึง14กรกฎาคม2564สมัครเเละสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือเเรงงานฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือเเรงงานโทร--055-993033ต่อ106/// FAX055-993034ในเวลาราชการเท่านั้นข้อมูลจากhttp://www.dsd.go.th/finance/Region/ShowACT/69740?region_id=1
เปิดดู:343
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท