ข่าวและกิจกรรม
       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์เปิดรับสมัครการฝึกอบรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่3/2563ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผลิตแรงงานให้กับสังคมสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้สมัครและเข้ารับการฝึกฟรี!!!ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก/คุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละสาขา 1.)ผู้ประกอบอาหารไทย ระยะเวลาการฝึกในสถาบัน2เดือน ระยะเวลาการฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครของสาขา:การศึกษาวุฒิป.6,อายุ18ปีขึ้นไป 2.)ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาการฝึกในสถาบัน2เดือน ระยะเวลาการฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครของสาขา:การศึกษาวุฒิม.3,อายุ15ปีขึ้นไป 3).ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระยะเวลาการฝึกในสถาบัน2เดือน ระยะเวลาการฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครของสาขา:การศึกษาวุฒิม.3,อายุ15ปีขึ้นไป 4).ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกในสถาบัน2เดือน ระยะเวลาการฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครของสาขา:การศึกษาวุฒิม.3,อายุ15ปีขึ้นไป 5).ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะเวลาการฝึกในสถาบัน3เดือน ระยะเวลาการฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติผู้สมัครของสาขา:การศึกษาวุฒิม.3,อายุ18ปีขึ้นไป 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1) มีสัญชาติไทย 1.2) มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆได้ตลอดหลักสูตร 1.3) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 1.4) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กำหนด 2.การรับสมัคร 2.1)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ 2.2)สถานที่รับสมัครณฝ่ายประสานฯสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์อาคารอำนวยการชั้น1เลขที่159หมู่1ต.นครสวรรค์ออกอ.เมืองจ.นครสวรรค์โทร.056-802703-5ต่อ114โทรสาร056-802712 3.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 3.1)สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน1ฉบับ 3.2)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูป 4.รายละเอียดการคัดเลือกประกาศผลและรายงานตัวเข้าฝึก/ปฐมนิเทศ 4.1)การคัดเลือกลงทะเบียน     วันที่22เมษายนพ.ศ.2563ลงทะเบียนเวลา08.30น./ณห้องประชุมอินทราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ (การแต่งกาย:ชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้น)     สอบคัดเลือก     คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์     เวลา09.00น.เป็นต้นไปณห้องประชุมอินทราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ 4.2)การประกาศผลการคัดเลือก     วันที่28เมษายนพ.ศ.2563เวลา14.00น./ณฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.3)รายงานตัวเข้าฝึก/ปฐมนิเทศ     วันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2563ลงทะเบียนเวลา08.15น./ณห้องประชุมอินทราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์     **ผู้รับการฝึกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีต้องนำผู้ปกครองมารับรองในวันเปิดฝึก 5.วันเปิดฝึกกำหนดเปิดฝึกวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2563จำนวน5สาขาดังนี้ 1.)ผู้ประกอบอาหารไทย 2.)ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3).ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 4).ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 5).ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ในวันและเวลาราชการโทร.056-802704-5ต่อ113,114หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ Website:http://www.dsd.go.th/Nakhonsawan Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์
เปิดดู:10
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากได้เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า)จำนวนจำกัดเนื่องจากงานไฟฟ้าเป็นงานที่เกี่ยวพันกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปค่อนข้างมากมีข่าวและความสงสัยว่ากรณีเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าบ่อยๆดังนั้นจึงมีกฎหมายที่บังคับให้ช่างเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อแสดงทักษะที่ได้มาตรฐานและพร้อมทำงานให้กับสังคมโดยมีรายละเอียดการประเมินความรู้ความสามารถและการสมัครต่างๆดังต่อไปนี้___________________________________________________________บทความที่เกี่ยวข้อง-ฟังความจริงไลเซนส์ช่างไฟฟ้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ทำไมมีเเค่ช่างไฟที่ต้องถูกบังคับให้มีไลเซนส์ช่างไฟฟ้า___________________________________________________________กำหนดการเปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ รับสมัครจำนวนครั้งละไม่เกิน20คนเท่านั้น ครั้งที่1ในวันที่6มีนาคมพ.ศ.2563(ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้น) ปิดรับสมัครในวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ.2563 ครั้งที่2ในวันที่25มีนาคมพ.ศ.2563 ปิดรับสมัครในวันที่17เมษายนพ.ศ.2563 ครั้งที่3ในวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2563 ปิดรับสมัครในวันที่17พฤษภาคมพ.ศ.2563 ครั้งที่4ในวันที่12มิถุนายนพ.ศ.2563 ปิดรับสมัครในวันที่5มิถุนายนพ.ศ.2563 **หากมีผู้สมัครไม่ถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ค่าธรรมเนียมในการสมัครประเมินความรู้ความสามารถ 1,000บาทต่อคน/ครั้ง หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ50% ประสบการณ์25% คุณลักษณะส่วนบุคคล25% สามารถสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลผู้สมัครแล้วยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ Linkแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(คลิกที่นี้) หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากในวันและเวลาราชการโทร.055-515248ต่อ116หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากWebsite:http://www.dsd.go.th/tak Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก  ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:16
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ(แรงงานในระบบ)เข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ในการรับรองวิชาชีพต่อไปฝึกอบรมให้ฟรีทางสำนักงานจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1.อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 2.เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและมีบัตรประกันสังคม(ตามมาตรา33) 3.มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่จะทดสอบไม่น้อยกว่า1ปีหรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฝึกอบรมฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่าทดสอบ100บาท ช่องทางการสมัคร สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร33ม.2ต.โรงช้างอ.เมืองจ.พิจิตร66000 กำหนดการฝึกอบรมฯและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขณะนี้เป็นช่วงเปิดสมัครทางสำนักงานยังไม่ได้กำหนดวัน-เวลาที่จะดำเนินการฝึกหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรในวันและเวลาราชการโทร.056-990014หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร Website:http://www.dsd.go.th/Maehongson Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ข้อมูลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
เปิดดู:26
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม(ตามระยะเวลา)ได้แก่ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม(พัฒนาทักษะฝีมือ)ระยะเวลา30ชั่วโมง  1.1)ช่างควบคุมเครื่องกัดCNCระดับ1  1.2)ช่างควบคุมเครื่องกลึงCNCระดับ1  1.3)ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 1.4)การใช้โปรแกรมSolidworksช่วยในการออกแบบ  1.5)การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 1.6)เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 1.7)การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 1.8)การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 1.9)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 1.10)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 1.11)ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 1.12)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 1.13)การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 1.14)เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 1.15)เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 1.16)การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 1.17)การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 2.หลักสูตรการฝึกอบรม(ฝึกการประกอบอาชีพอิสระ)ระยะเวลา18ชั่วโมง 2.1)ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ 2.2)การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ 2.3)การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 2.4)การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีในวันและเวลาราชการโทร.053-6860512หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีWebsite:http://www.dsd.go.th/chonburi Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรี  ข้อมูลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:37
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม(ตามระยะเวลา)ได้แก่ 1.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา18ชั่วโมง  1.1)การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน     ฝึกอบรมในวันที่4-6พฤษภาคมพ.ศ.2563  1.2)การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ     ฝึกอบรมในวันที่29-31พฤษภาคมพ.ศ.2563  1.3)การตัดโลหะด้วยก๊าซและพลาสม่า     ฝึกอบรมในวันที่19-21พฤษภาคมพ.ศ.2563 1.4)การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์     ฝึกอบรมในวันที่12-14พฤษภาคมพ.ศ.2563  1.5)การออกแบบสมองกลฝังคัวในโรงงานอุตสาหกรรม     ฝึกอบรมในวันที่8-10พฤษภาคมพ.ศ.2563 1.6)การสร้างการบริการที่ประทับใจ     ฝึกอบรมในวันที่1-3มิถุนายนพ.ศ.2563 1.7)เทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบน้ำ     ฝึกอบรมในวันที่16-18พฤษภาคมพ.ศ.2563 1.8)พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก     ฝึกอบรมในวันที่9-11พฤษภาคมพ.ศ.2563 1.9)ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน     ฝึกอบรมในวันที่19-21มิถุนายนพ.ศ.2563 1.10)อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ     ฝึกอบรมในวันที่22-24มิถุนายนพ.ศ.2563 1.11)การประกอบอาหารว่างและขนม     ฝึกอบรมในวันที่25-27มิถุนายนพ.ศ.2563 2..หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา30ชั่วโมง  2.1)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     ฝึกอบรมในวันที่25-29พฤษภาคมพ.ศ.2563  2.2)การประกอบอาหารไทย     ฝึกอบรมในวันที่8-12มิถุนายนพ.ศ.2563 2.3)การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ฝึกอบรมในวันที่13-17มิถุนายนพ.ศ.2563 2.4)การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ     ฝึกอบรมในวันที่29มิถุนายน–3กรกฎาคมพ.ศ.2563 2.5)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์     ฝึกอบรมในวันที่5-9มิถุนายนพ.ศ.2563 2.6)การพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ     ฝึกอบรมในวันที่7-11กรกฎาคมพ.ศ.2563 **หมายเหตุวันที่ฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านในวันและเวลาราชการโทร.053-6860512หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านWebsite:http://www.dsd.go.th/nan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
เปิดดู:38
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามเปิดรับสมัครด่วนเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ม.3)ในปีการศึกษาพ.ศ.2562นี้เท่านั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่2/2563จำนวน10คนเท่านั้นซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน3สาขาในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผลิตแรงงานให้มีผลิตภาพสูงอันเป็นส่วนนึงมุ่งสู่Thailand4.0สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้สามารถสมัครได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้อีกทั้งทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามมีที่พักระหว่างฝึกอบรมให้ด้วยตลอดหลักสูตรโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้สาขาช่างที่เปิดรับสมัคร 1.)ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ฝึกในหน่วยฝึก4เดือน/ฝึกในกิจการ2เดือน 2.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกในหน่วยฝึก2เดือน/ฝึกในกิจการ1เดือน 3.)ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกในหน่วยฝึก2เดือน/ฝึกในกิจการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ม.3)ในปีการศีกษาพ.ศ.2562นี้เท่านั้น กำหนดวันรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-17เมษายนพ.ศ.2562ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เอกสารการสมัคร 1.วุฒิการศึกษา 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.ทะเบียนบ้าน 4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้ว กำหนดการรายงานตัว/ปฐมนิเทศ/เปิดฝึก วันที่20เมษายนพ.ศ.2563ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามในวันและเวลาราชการโทร.043-971328หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม Website:http://www.dsd.go.th/mahasarakhamFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 
เปิดดู:37
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้หลักสูตรการฝึกอบรม 1.หลักสูตรการฝึกอบรม(ยกระดับฝีมือ)ระยะเวลา30ชั่วโมง  1.1)การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1.2)การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  1.3)การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1.4)การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  1.5)ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 1.6)ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.7)เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 1.8)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้)หรือสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนในวันและเวลาราชการโทร.053-6860512หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน Website:http://www.dsd.go.th/Maehongson ข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
เปิดดู:48
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1.หลักสูตรการฝึกอบรม(ยกระดับฝีมือ)ระยะเวลา30ชั่วโมง 1.1)ครัวไทย4.0สู่ครัวโลก      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  1.2)การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  1.3)เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  1.4)การบำรุงรักษาและการขับรถยก(Forklift)อย่างปลอดภัยและถูกวิธี  1.5)การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่1กันยายน2563 1.6)เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563 1.7)ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร     ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563 1.8)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ     ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563 1.9)สาขาอื่นๆ 2.หลักสูตรการฝึกอบรม(ฝึกเตรียมเข้าทำงาน)280-560ชั่วโมง  2.1)สาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  2.2)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  2.3)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  2.4)สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์     ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  2.5)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย      ฝึกอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึงวันที่15กันยายน2563  2.6)ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)     ฝึกอบรมระหว่างวันที่20เมษายน2563ถึงวันที่17มิถุนายน2563 **หมายเหตุ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายจะกำหนดวันเปิดฝึกเมื่อสถานกาณณ์โรคระบาดโควิด19เข้าสู่สภาวะปกติโดยสถาบันฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนกำหนดฝึกอบรม2สัปดาห์สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ โดยรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจแตกต่างกันแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละสาขา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายในวันและเวลาราชการโทร.038683951หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย Website:http://www.dsd.go.th/chiangrai Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๒๐เชียงราย ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย 
เปิดดู:67
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบโรคระบาดCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในระบบUp-skillและฝึกการประกอบอาชีพอิสระให้แก่แรงงานนอกระบบRe-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา18ชั่วโมง  1.1)การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้าน      อบรมในวันที่21-23เมษายนพ.ศ.2563  1.2)เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์      อบรมในวันที่11-13พฤษภาคมพ.ศ.2563  1.3)การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์     อบรมในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  1.4)การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์     อบรมในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  1.5)การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์     อบรมในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  1.6)การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1     อบรมในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ) 2.หลักสูตรการฝึกอบรม30ชั่วโมง  2.1)การบริหารจัดการสินค้า     อบรมในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  2.2)การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ     อบรมในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  2.3)การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     อบรมในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  2.4)ช่างควบคุมเครื่องกลึงCNCระดับ1     อบรมในวันที่7-11พฤษภาคมพ.ศ.2563  2.5)การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ     อบรมในวันที่4-8มิถุนายนพ.ศ.2563  2.6)ช่างควบคุมเครื่องกัดCNCระดับ2     อบรมในวันที่16-20มิถุนายนพ.ศ.2563  2.7)การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม     อบรมในวันที่4-8พฤษภาคมพ.ศ.2563  2.8)การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ2     อบรมในวันที่15-19มิถุนายนพ.ศ.2563  2.9)การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง     อบรมในวันที่25-29พฤษภาคมพ.ศ.2563  2.10)การใช้งานระบบDCSขั้นพื้นฐาน     อบรมในวันที่6-14พฤษภาคมพ.ศ.2563  2.11)ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร     อบรมในวันที่27-28เมษายนพ.ศ.2563  2.12)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร     อบรมในวันที่7-10เมษายนพ.ศ.2563  2.13)การประกอบอาหารไทยThaiChef     อบรมในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  2.14)การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน     อบรมในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ)  2.15)การเชื่อมแม๊กสำหรับผลิตชิ้นส่วนงานยนต์     อบรมในวันที่27เมษายน-1พฤษภาคมพ.ศ.2563(ยังไม่ได้กำหนดการ) สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้(คลิกที่นี้)หรือแสกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์สมัครได้ตั้งแต่วันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองในวันและเวลาราชการโทร.038683951หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยอง Website:http://www.dsd.go.th/rayongข้อมูลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:37
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเฉิงเทราเปิดรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบCOVID-19ของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือUp-skill/Re-skillให้กับแรงงานและบุคคลที่เข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายโดยรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม(ตามระยะเวลา)ได้แก่ 1.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลา18ชม. 1.1)การสร้างผลิตภัณฑ์ปูนเก็บน้ำด้วยวงบ่อ  1.2)การทำขนมไทย  1.3)การทำขนมอบ  1.4)การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า  1.5)การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  1.6)การประกอบอาหารไทย 2.หลักสูตรการฝึกอบรม30ชม.  2.1)ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  2.2)การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  2.3)เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์1  2.4)เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์2  2.5)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยการสแกนQRCodeด้านล่างนี้-สมัครได้ตั้งแต่วันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเฉิงเทราในวันและเวลาราชการโทร.038851220หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเฉิงเทราWebsite:http://www.dsd.go.th/Chachoengsao ข้อมูลจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เปิดดู:61
           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารหรือการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/ประเมินความรู้ความสามารถแทนการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานโดยเปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์(OnlineSupport)4ช่องทางซึ่งในแต่ละช่องทางจะเป็นการติดต่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง     โดยท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์หรือเข้าไปที่QRCodeในการติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือลำพูนในเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อได้ดังต่อไปนี้ 1.)สมัครฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับจากผลกระทบCOVID-19โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือUp-skill/Re-skill. (คลิกที่นี้เพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม) หรือแสกนเข้าQRcodeด้านล่างนี้ข่าวรายละเอียดการฝึกอบรม:https://houzzmate.com/topic/20033012033349992.)Lineกลุ่มสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นกลุ่มที่กระจายข่าวสารกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่านสามารถเข้ามาดูกำหนดการวัน-เวลาที่เปิดสมัครทดสอบและรายละเอียดต่างๆได้ที่นี้ แสกนเข้าQRcodeด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่ม3.)สมัครประเมินรับรองความรู้ความสามารถ(ไลเซนส์ช่าง)หากท่านใดที่เป็นช่างไฟฟ้าสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ (คลิกที่นี้เพื่อสมัครประเมินรับรองความรู้ความสามารถ)หรือแสกนเข้าQRcodeด้านล่างนี้4.)Lineกลุ่มพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกลุ่มที่เผยแพร่ข่าวสารงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้จัดตั้งขึ้นท่านสามารถดูอัพเดทข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่กลุ่มนี้แสกนเข้าQRcodeด้านล่างนี้เพื่อเข้ากลุ่มสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการโทร.0-5352-5542หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนWebsite:http://www.dsd.go.th/lamphunFacebook:พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
เปิดดู:56
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาเปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบพ.ศ.2563รุ่นที่2/2563จำนวน2สาขาโดยหลักสูตรนี้จะฝึกสอนให้ประชาชนมีวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสากลสาขาในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้อีกทั้งสำหรับผู้ที่ห่างไกลทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมามีที่พักระหว่างฝึกอบรมให้ฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้สาขาที่เปิดรับสมัคร  1.)ผู้ประกอบอาหารไทยจำนวน20คนอายุระหว่าง18-45ปี    ฝึกในสถาบัน2เดือนระหว่างวันที่1พฤษภาคม-30มิถุนายน2563    ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือนเดือนระหว่างวันที่1-31กรกฎาคม2563  2.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน20คนอายุระหว่าง15ปีขึ้นไป    ฝึกในสถาบัน2เดือนระหว่างวันที่1พฤษภาคม-30มิถุนายน2563    ฝึกในสถานประกอบกิจการ1เดือนเดือนระหว่างวันที่1-31กรกฎาคม2563การฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ  เมื่จบการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินจะได้ฝึกต่อในสถานประกอบกิจการตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องผ่านการฝากฝึกในสถานประกอบกิจการจึงจะถือว่าสำเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่าทั่วไป 2.)มีสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ 3.)เป็นผู้ประสงค์จะฝึกฝีมือแรงงานและสามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 4.)ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างศึกษาในสถานบันการศึกษาอื่นยกเว้นการศึกษานอกระบบ 5.)มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขานั้นๆ 6.)ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 7.)ไม่อยู่ในสมณเพศ 8.)มีความประพฤติดี หลักฐานประกอบการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ประกาศนียบัตร/ใบรบ./ใบรับรองวุฒิการศึกษา 3.)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน2รูป กำหนดการวันรับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28เมษายนพ.ศ.2563ช่องทางการสมัคร1.)สามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมากม.99ถ.มิตรภาพต.มิตรภาพอ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา30140โทร.044-416950 2.)สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่Linkนี้(คลิกที่นี้) 3.QRCodeอยู่ด้านล่างของเนื้อหาข่าว กำหนดวันสอบคัดเลือก วันที่29เมษายน2563เวลา09.00-12.00น.ณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกาศผลในวันที่29เมษายน2563(วันเดียวกับวันสอบคัดเลือก)เวลา14.00น.ณกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานชั้น1อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา กำหนดการรายงานตัว ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่30เมษายน2563เวลา09.00น.สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผู้ปกครองมาในวันรายงานตัวด้วยเพื่อจัดทำเอกสารยินยอมให้เข้าฝึกและผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาให้นำเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยและเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่สมัครเข้าหอพัก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาในวันและเวลาราชการโทร.044-416950หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasimaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา  ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง
เปิดดู:62