houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
เทศบาลนครขอนแก่น จ้างก่อสร้างโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 62117441427


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตามกำหนดของเทศบาลนครขอนแก่น


มูลค่างาน
31,500,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 2,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  21 มกราคม 6 กุมภาพันธ์  2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  7 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-270730 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/


ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
494

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ