houzzMate admin
4 สัปดาห์ที่แล้ว
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดคลองชากพง หมู่ที่ ๔ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒ ช่วง  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63017494293รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดคลองชากพง หมู่ที่ ๔ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสุนทรภู่

ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยองมูลค่างาน
1,400,000   บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  31  มกราคม - 10 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  11 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๓-๘๙๖๔ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
54