houzzMate admin
5 เดือนที่แล้ว
เมืองพัทยา จ้างสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เมืองพัทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น  เลขที่โครงการ : [ข้อความถูกปิดไว้] 5


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


มูลค่างาน
7,110,000  บาท


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  31  มกราคม - 17 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  18 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๕-๓๑๐๐ ต่อ ๔๑๐๘ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : [ข้อความถูกปิดไว้]ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
1123

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ